RSS
 

Login:
Şifrə:
» » RƏCƏB AYINDA OXUNAN DUALAR

Xəbər lenti

Bu gün Uşaqların Beynəlxalq Müdafiəsi Günüdür
Bu gün Uşaqların Beynəlxalq Müdafiəsi Günüdür...
Səfərdə qəzaya gedən namazın qəzası necə qılınmalıdır?
Səfərdə qəzaya gedən namazın qəzası necə qılınmalıdır?...
Şahın xarici görünüşü haqqında..
Şahın xarici görünüşü haqqında.....
Namazdan sonra hansı duaları oxumaq məsləhətdir?
Namazdan sonra hansı duaları oxumaq məsləhətdir?...
Xərçəngdən qorunmaq üçün 4 VACİB QAYDA
Xərçəngdən qorunmaq üçün 4 VACİB QAYDA...
“Möcüzə yaradan dua” – İSMİ-ƏZƏM
“Möcüzə yaradan dua” – İSMİ-ƏZƏM...
Hacət namazını necə qılaq?
Hacət namazını necə qılaq?...
Allahın insana olan sevgisi
Allahın insana olan sevgisi...
İmadəddin Nəsimi həyatı və yaradıcılğı
İmadəddin Nəsimi həyatı və yaradıcılğı...
İmam Həsən Əskərinin (ə) siyasi-ictimai həyatına qısa bir baxış
İmam Həsən Əskərinin (ə) siyasi-ictimai həyatına qısa bir baxış...

Dini Üsiyyət

Saytı bəyəndin?

Bəli
Xeyr

Namaz vaxtları

Saat

Son Şərhlər

FaceBook

Qan yaddaşımız

Dini yьkləmələr


Hacı Sahib


Hacı Şahin


Ocaq Necad ağa


Firuqi ağa


Mir Cəfər ağa


Hacı Qürbət


Hacı Əhliman


Hacı Ələmdar


Hacı Ramil


Hacı Samir


Hacı Vasif

Reklam


RƏCƏB AYINDA OXUNAN DUALAR

 
Müəllif: Admin | Bölmə: Dualar | Vaxt: 10-04-2016, 04:04 | Şərh sayı: (0) | Baxılıb: 1509

RƏCƏB AYINDA OXUNAN DUALAR


RƏCƏB AYINDA OXUNAN DUALAR1.İmam Zeynulabidin (ə.s.)-dan nəql olunub ki, həzrət bu duanı Hicrdə bütün Rəcəb ayı boyu oxuyardı:

Ya mən həmliku həvaicəs sailin, və yə’ləmu zəmirəs samitin, likulli məs’ələtin minkə səm’un hazirun və cəvabun ətid, Əllahummə və məvaidukəs sadiqətu və əyadikəl fazilətu və rəhmətukəl vasiəh, fəəs’əlukə ən tusəlliə əla Muhəmmədin və ali Muhəmməd və ən təqziə həvaici lid dunya vəl axirəh, innəkə əla kulli şəy’in qədir.

2.Bu duanı İmam Sadiq (ə.s.) Rəcəb ayında hər gün oxuyardı:

Xabəl vafidunə əla ğəyrik, və xəsirəl mütəərrizunə illa lək, və zaəl mulimmunə illa bik, və əcdəbəl muntəciunə illa mənintəcəə fəzlək, babukə məftuhun lir rağibin, və xeyrukə məbzulun lit talibin, və fəzlukə mubahun lis sailin, və nəylukə mutahu lil amilin, və rizqukə məbsutun limən əsak, və hilmukə mu’tərrizun limən navak, adətukəlihsanu ilal musiyyin, və səbilukəl ibqau ələl mu’tədin, Əllahummə fəhdini hudəl muhtədin, və la təc’əlni minəl ğafiliniəl mub’ədin, vəğfir li yəvməd din.

3.Kəf’əmi “Misbah” kitabında buyurur:- Müəlla ibni Xüneys İmam Sadiq (ə.s.)-ın belə buyurduğunu nəql edir:- Oxu Rəcəb ayında bu duanı:

Əllahummə inni əs’əlukə səbrəş şakirinə lək, və yəqinəl abidinə lək, Əllahummə əntə əliyul əzim, və ənəl əbduz zəlil, Əllahummə salli ələ Muhəmmədin və alih, vəmnun biğinakə əla fəqri və bihilmikə əla cəhli, və biquvvətikə əla zə’fi, ya qəviyyu ya əziz, Əllahummə salli əla Muhəmmədin və alihil əvsiyail mərziyyin, vəkfini ma əhəmməni min əmrid dunya vəl axirəh, ya ərhəmər rahimin.

Müəllif deyir:- Seyid ibn Tavus da bu duanı “İqbalul-ə’mal” kitabında nəql edib. Onun rəvayətindən belə aydın olur ki, bu dua ən əhatəli dualardan biridir və hər bir zaman oxumaq olar.

4.Kəf’əmi deyir ki, Rəcəb ayının hər günündə bu duanı oxumaq müstəhəbbdir:

Əllahummə ya zəl minənis sabiğəh, vəl alail vaziəh, vər rəhmətil vasiəti vəl qudrətil camiəh, niəmil cəsiməti vəl məvahibil əziməh, vəl əyadil cəmiləti vəl ətayəl cəziləh, ya mən la yun’ətu bi təmsilin və la yuğləbu bizəhir, ya mən xələqə fərəzəqə və əlhəmə fəəntəqə vəbtədəə fəşərəə və əla, fərtəfə və qəddərə fəəhsənə və səvvər, fəət’qənə vəhtəccə fəəbləğə və ən’əmə fəəsbəğu və ə’ta, fəəczələ və mənəhə fəəfzələ ya mən səma fil izzi fəfatə nəvazirəl əbsar, və dəna fil lutfi fəcazə həvacisəl əfkar, ya mən təvəhhdə bil mulki fəla niddə ləhu fi mələkuti sultanih, və təfərrədə bil alai vəl kibriya, fəla ziddə ləhu fi cəbəruti şə’nih, ya mən harət fi kibriyai həybətihi dəqayiqu lətaifil əvham, vənhəsərət dunə idraki əzəmətihi xəvatifu əbsaril ənam, ya mən ənətil vcuhu bihəybətih, və xəzəətir riqabu liəzəmətih, və vəcilətil qulubu min xifətih, əs’əlukə bihazihil midhətil ləti la tənbəği illa lək, və bima vəəytə bihi əla nəfiskə lidaikə minəl mu’minin, və bima zəminətəl icabətə fihi əla nəfsikə lid dain, ya əsməəs samiinə və əbsərən nazirin, və əsrəəl hasibinə ya zəl quvvətil mətin, nəbiyyin, və əla əhli bəytih, vəqsim li fi şəhrina haza xəyri ma qəsəmt, vəhtim li fi qəzaikə xəyrə ma hətəmt, və əhyini ma əhyəytəni məvfurən və əmtini məsrurən və məğfura, və təvəllə əntə nəcati min musaələtil bərzəx, vədrə’ənni munkərən və nəkira, və əri əyni mubəşşirən və bəşira, vəc’əl li ila rizvanikə və cinanikə məsira, və əyşən qərira, və mulkən kəbir, və səlli əla Muhəmmədin alihi kəsira.

Müəllif deyir: Bu dua Sə’səə məscidində də oxunur.

5. Şeyx belə rəvayət edir ki, bu şərəfli məktub Muqəddəs nahiyədən böyük şüyx Əbu Cəfər Məhəmməd ibni Osman ibni Səidin (r) əli ilə çıxmışdır. Bu duanı Rəcəb ayının hər günündə oxuyun:

Bismillahir Rəhmanir Rəhim

Əllahummə inni əs’əlukə bimiəani cəmii ma yəd’ukə bihi vulatu əmrikə mə’munun, əla sirrikəl mustəbşirun, biəmrikəl vasifun, liqudrətikəl mu’linun, liəzəmətikə əs’əlukə bima nətəqə fihim min məşiyyətik, fəcəəltəhu məadinə likəlimatikə və ərkanən litəvhidikə ayatik, və məqamatikəlləti la tə’tilə ləha fi kulli məkan, yə’rifukə biha mən ərəfək, la fərqə bəynəkə və bəynəha illa ənnəhum ibaduk, və xəlqukə fətquha və rətquha biyədikə bəd’uha mink, və əvduha iləykə ə’zadun və həfəzətun və ruvvad, fəbihim mələ’tə səmaəkə və ərzək, hətta zəhərə ən la ilahə illa ənt, fəbizalikə əs’əlukə və biməvaqiil izzi min rəhmətik, biməqamətikə və əlamətikə ən tusəlliyə əla Muəmmədin və alih, və ən təzidəni imanən və təsbita, ya batinən fi zuhurihi və zahirən fi butunihi və məknunih, ya mufərriqən bəynən nuri vəd dəycur, ya məvsufən biğəyri kunh, və mə’rufən biğəyri şibh, haddə kulli məşhud, və mucidə kulli məvcudin və muhsiyə kulli mə’dud , və faqidə kulli məfqud, ləysə dunəkə min mə’budin əhləl kibriyai və cud, ya mən la yukəyyəfu bikəyf, və la yuvəyyənu biəyn, ya muhtəcibən ən kulli əyn, ya dəymumu ya qəyyumu və alimə kulli mə’lum, salli əla Muhəmmədin və alih, və əla ibadikəl muntəcəbin, və bəşərikəl muhtəcəbin, və məlaikətikəl muqərrəbin, vəl buhmis saffinəl haffin, və barik ləna fi şəhrina hazəl murəccəbil mukərrəm, və ma bə’dəhu minəl əşhuril hurum, və əsbiğ ələyna fihin niəm, və əczil ləna fihil qəsəm, və bismikəl ə’zəmil ə’zəmil əcəlil əkrəm, əlləzi vəzə’təhu ələn nəhar, fəəzaə və ələl ləyli fəəzləmə vəğfir ləna ma tə’ləmu minna, və ma la nə’ləmu və’simna minəz zunub, xəyrəl isəm, vəkfina kəvafiyə qədərik, vəmun ələyna bihusni nəzərik, və la təkilna ila ğəyrikə və la təmnə’na min xəyrik, və barik ləna fima kətəbtəhu lənamin ə’marina, və əslih ləna xəbiətə əsrarina, və ə’tina minkəl əmanə vəs tə’milina bi husnil iman və bəlliğna şəhrəs siyam, və ma bə’dəhu minəl əyyami vəl ə’vam, ya zəl cəlali vəl ikram.

6. Şeyx yazır ki, bu dua müqəddəs nahiyədən Şeyx Əbulqasimin əli ilə çıxmışdır. Rəcəb ayının günlərində oxunur.

Əllahummə inni əs’əlukə bil məvludəyni fi rəcəb, Muhəmmədibni Əliyyis sani, vəbnihi Əliyyibni Muhəmmədinil muntəcəb, və ətəqərrəbu bihima iləykə xəyrəl qurəb, ya mən iləyhil mə’rufu tulibə və fima lədəyhi ruğib, əs’əlukə sualə muqtərifin muznib, qəd əvbəqəthu zunubuhu və əvsəqəthu uyubuh, fətalə ələl xətayə duubuh, və minər rəzaya xutubuh, yəs’əlukət təvbəh, və husnəl əvbəti vən nuzuə ənil həvbəh, və minən nari fəkakə rəqəbətih, vəl əfvə əmma fi rib’qətih, fəəntə məvlayə ə’zəmu əməlihi və siqətuh, Əllahummə və əs’əlukə biməsailikəş şərifəti və vəsailikəl munifəh, tətəğəmmədəni fi hazəş şəhr, birəhmətin minkə vasiətin və ni’mətin vaziəh, və nəfsin bima rəzəqtəha qaniəh, ila nuzulil hafirəh, və məhəllil axirəti və ma hiyə iləyhi sairəh.

7. Şeyx nəql edir ki, Əbülqasim Hüseyn ibni Ruh İmam Zamanın(ə.c.) xas naibi belə buyurub:- Müqəddəs məşhədlərdən (imamların dəfn olnan yeri) hansına Rəcəb ayında yetişsən, bu ziyarətlə içəri daxil ol:

Əlhəmdu lillahilləzi əşhədəna məşhədə əvliuaihi fi rəcəbin və əvcəbi ələyna min həqqihim ma qəd vəcəb, və səlləllahu əla Muhəmmədinil muntəcəb, və əla əvsiyahili hucub, Əllahummə fəkəma əşhədtəna məşhədəhum (məşahidəhum), fəənciz ləna məv’idəhum və əuridna məuridəhum, ğəyrə muhəlləinə ən virdin fi daril muqaməti vəl xuld, vəs səlamu ələykum inni qəd qəsədtukum və’təmədtukum biməs’ələti və hacəti, və hiyə fəkaku rəqəbəti minən nar, vəl məqərru məəkum fi daril qərar, məə şiətikumul əbrar, vəssəlamu ələykum bima səbərtum, fəni’mə uqbəd dar, ənə sailukum və amilukum, fima iləykumut təfviz, və ələykumut tə’vizu fəbikum yucbərul məhiz, və yuşfəl məriz, və ma təzdadul ərhamu və ma təzdadul ərhamu və ma təğiz, inni bisirrikum mu’min (muəmmim), və ələllahi bikum muqsimun fi rəc’i bihəvaici, və qəzaiha və imzaiha və incahiha və ibrahiha və bişuuni lədəykum və səlahiha, vəs səlamu ələykum səlamə muvəddiin və ləkum həvaicəhu (mudi’) mudi’, yəs’əlullahə iləykumul mərciə və sə’yəhu (sə’yuhu) iləykum ğəyrə (ğəyru) munqəti’, və ən yərciəni min həzrətikum xəyrə mərci’, ila cənaibn mumriin və xəfzi əyşin muvəssəin və dəətin və məhəlin ila hinil (xəyril) əcəl, və xəyri məsirin və məhəllin fin nəimil əzəl, vəl əyşil muqtəbili və dəvamil ukul, və şurbir rəhiqi vəs səlsəli (səlsəbili) və əllin və nəhəlin la səəmə minh, və la mələlə və rəhmətullahi və bərəkatuh, və təhiyyatuhu ələykum həttəl əvdi ila həzrətikum, vəl fəvzi fi kərrətikum, vəl həşri fi zumrətikum, və rəhmətullahi və bərəkatuh, ələykum və sələvatuhu və təhiyyatuh, və huvə həsbuna və ni’məl vəkil.

8. Seyid ibni Tavus nəql edir ki, Səccad ləqəbi ilə məşhur olan Məhəmməd ibni Zəkvan o qədər səcdə edib səcdədə ağlamışdı ki, gözləri kor olmuşdu deyirdi:- İmam Sadiq (ə.s.)-a belə ərz etdim:- Canım sənə fəda olsun, indi Rəcəb ayıdır mənə elə bir dua öyrət ki, Allah təala onunla mənə xeyir versin. Həzrət (ə.s.) buyurdu:- Yaz Bismillahir Rəhmanir Rəhim və bu duanı Rəcəb ayında gecə-gündüz oxu:

Ya mən ərcuhu likulli xəyr, və amənə səxətəhu ində kulli şərr, ya mən yu’til kəsirə bil qəlil, ya mən yu’ti mən səələh, ya mən yu’ti mən ləm yəs’əlh, və mən ləm yə’rifhu təhənnunən minhu və rəhməh, ə’tini biməs’ələti iyyak, cəmiə xəyrid dunya və cəmiə xəyril axirəh, vəsrif ənni biməs’ələti iyyak, cəmiə şərrid dunya və şərril axirəh, fəinnəhu ğəyru mən qusin ma ə’təyt, və zidni min fəzlikə ya kərim.

Ravi deyir:- Sonra həzrət mübarək saqqalını sol əlinə alıb təzərrü’lə sağ əlinin işarə barmağını yellətməyə başlayaraq bu duanı oxumağa başladı:

Ya zəl cəlali vəl ikram, ya zən nə’mai vəl cud, ya zəl mənni vət təvl, hərrim şeybəti ələn nar.Şərhlər

 
İnformasiya
Qonaq qrupunda olanlar istifadəçilər bu xəbərə şərh əlavə edə bilməz.
Banner

Sizin Reklam Burada

------------------------
------------------------

En Son Yükləmələr

Hacı Sahib - Allah günahkarla həlim davranır
Hacı Sahib - Cənnətlə müjdələniblər - Bu yalnış hədisdir
Hacı Sahib - Cənnət əhlinin məqamı
Hacı Sahib - Dinin gözəlliyi budur ki...
Hacı Sahib - İlahi təqva nədir?
Hacı Sahib - İnsan özünü necə aldadır?
Hacı Sahib - Xanım Zəhra və Peyğəmbərin münasibəti əxlaqı
Hacı Sahib - Siratal mustəqimin mənası
Hacı Sahib - Rəcəb ayında belə zikr etmə OLMAZ
Hacı Sahib - İstəyirsən ölümün gözəl olsun?
Hacı Sahib - İslamın gözəllikləri
Hacı Zahir Mirzəvi - Hüseynə canlar fəda
Hacı Zahir Mirzəvi - Bağışla Ey Bağışlayan
Hacı Zahir Mirzəvi - Ay Zəhra
Hacı Zahir Mirzəvi - Başına Dolanım Əbəlfəz
Hacı Zahir Mirzəvi Hacı Elşən Xəzər - Susuz balam
Hacı Zahir Mirzəvi - Biz Həsrətdəyik
Hacı Zahir Mirzəvi - Gəl ey Şahım
Hacı Zahir Mirzəvi - Bir Ümid Var O Da Sənsən
Hacı Şahin - Allaha təvəkkül et, hər işini həll edəcək
Hacı Şahin - Allah bir bəndəsini Sevərsə ona nələr verər
Hacı Şahin - Məyusluğun səbəbi
Baqir Mənsuri - Qurbanın olum Abbas
Baqir Mənsuri - Məhərrəm rozəsi
Baqir Mənsuri - Həzrəti Əbəlfəz
Vasif Vəsfinur - Xanım Zeynəb
Vasif Vəsfinur - Əbəlfəz
Kamran Fərat - Vətən marşı
Hacı Eldayaq - Rəcəb ayinın duası
Hacı Eldayaq - Rəcəb ayının savabı
Hacı Eldayaq - Rəcəb ayında oruc olmaq
Hacı Samir - İmam Əli (ə) qızını Ömərə veribmi
Hacı Samir - Qiyamətin peşmançılığı
Hacı Samir - Bəni İsrail
Hacı Ramil - İnsanın batini və zahiri
Hacı Ramil - İnsan öləndən sonra
Hacı Ramil - Həsəd
Hacı Zahir Mirzəvi - Günahlardan yoruldum
Hacı Zahir Mirzəvi - Ağlama ey nuri eynim
Hadi Kazemi - Kərbəladır vətənim
Hadi Kazemi & Rza İgidoğlu - Su görəndə
Mamed Sadiq - Həzrət Əli
Mamed Sadiq - Hüseynim deyərəm
Mamed Sadiq - Gözlədiyim vardı mənim
Hacı Şahin - Coun
Hacı Şahin - Arzu və dua
Hacı Şahin - Allahın rəhminə sığınmaq
Hacı Sahib - Novruz Bayramının namazı
Hacı Sahib - Novruz Bayramının duası
Hacı Sahib - Novruz günü İslamda
Hacı Eldayaq - Bəhlul Danəndə və Harun ər Rəşid
Hacı Eldayaq - İmamın alimlərlə bəhsi
Hacı Eldayaq - Allahın qüdrəti
Hacı Eldayaq - Ana haqqı
Hacı Eldayaq - Ağlamaq
Hacı Sahib - Şəhidin haqqı
Hacı Sahib - Şəhidliyə şövq
Şəhidlik haqqında
Hacı Sahib - Şəhidlər haqqında
Fizuli Fəzli - Cəfəri Sadiq
Əbu Bəkr Cayır - Zeynəbim
Əhli-Beyt qrupu - Can Zeynəb
İntizar qrupu - Can Hüseynim
Heydəri Kərrar qrupu - İmam Rza
Hacı Sahib - xanım Zəhranın təkvini vilayəti
Hacı Sahib - Xanım Zəhranın şəfaəti
Hacı Ramil - Zəhracan
Elşən Xəzər - Ya Zəhra
Hacı Samir - Xanım Zəhra buyurur
Hacı Şahin - Xanım Zəhraya təvəssül
Vasif Vəsfinur - Zəhradadır dərmanın
Vasif Vəsfinur - Allah Allah
Vasif Vəsfinur - Əli oğlu Həsən
Vasif Vəsfinur - Qara zindanlara qardaş
Hacı Əhliman - Namaz qılanın ictimai vəzifəsi
Hacı Əhliman - Azanı gözəl səsli biri oxumalıdır
Hacı Əhliman - Hicablı xanım facebookda
Hacı Əhliman - Dindarın ailədə rəftarı
Hacı Əhliman - Geyiminizə fikir verin
Vasif Vəsfinur - İnsan bilə bilməz
Ağa Maştağalı Tərlan Maştağalı - İmamət tərəfə
Ağa Maştağalı Tərlan Maştağalı - İmamət tərəfə
Ammar Halwachi - Haydar
Hacı Zahir Mirzəvi - Əbəlfəz
Hacı Mehdi Dərbəndi - Xudaya
Hacı Ramil - Bədgüman insanlar
Hacı Ramil - Ailədə kişi və qadın
Hacı Ramil - Bəlanı tezləşdirən günahlar
Kamran Fərat - Zeynəb
Hacı Sahib - Yeni ili qeyd eləmək olar?
Muhəmməd Nardarani - Ya İmam Zaman
Muhəmməd Nardarani - Məzlum Həsən Əskəri
Badi Kubə - Ey vay Ruqəyyəm
Zühur İlahi nəğmələr qrupu - Gəl anacan
Dönməz Nuri Pərvin Quluzadə - Ya Hüseyn
Vasif Vəsfinur - Tərəfdarı-Hüseynəm
Vasif Vəsfinur - Ruqəyyə
Vasif Vəsfinur - Muxtaram
 

Təqvim

«    İyun 2024    »
BeÇaÇCaCŞB
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Quran Dinlə

Eşq Vilayəti

Banner

Hicab bağlamaq dərsləri


--------

--------

--------

--------

--------

--------

--------

 
 
Created by Donamor